รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
252 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง สอบราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์เครื่องหมาย มผช. ควบคู่กับ QR Code ดาวน์โหลด
253 เอกสารสอบราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์เครื่องหมาย มผช. ควบคู่กับ QR Code เลขที่ 9/2559 ดาวน์โหลด
254 TOR (รายละเอียดการจ้าง) ดาวน์โหลด
255 รายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดทำสติ๊กเกอร์ ดาวน์โหลด
256 ตารางราคากลาง ดาวน์โหลด