รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าอเนกประสงค์ จำนวน ๒๘๐ ใบ (กช) ดาวน์โหลด
2199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบรับ-นำส่งตัวอย่าง จำนวน ๔๐๐ เล่ม (กอ.) ดาวน์โหลด
2200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ (กค) ดาวน์โหลด
2201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (กส.) ดาวน์โหลด
2202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (ศส.) ดาวน์โหลด
2203 ประกาศผู้ชนะการเสนรอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ (กต.3) ดาวน์โหลด
2204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ (กก.) ดาวน์โหลด