รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2245 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบระบบดิสชาร์จเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
2246 เอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือทดสอบระบบดิสชาร์จเกิน ดาวน์โหลด
2247 ขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบระบบดิสชาร์จเกิน ดาวน์โหลด
2248 ตารางวงเงินแสดงราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ซื้อชุดเครื่องมือทดสอบระบบดิสชาร์จเกิน ดาวน์โหลด