รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2249 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้างแบตเตอรี่ ดาวน์โหลด
2250 เอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบความแข็งแกร่งของดครงสร้างแบตเตอรี่ ดาวน์โหลด
2251 ขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบความแข็งแกร่งของดครงสร้างชุดแบตเตอรี่ ดาวน์โหลด
2252 ตารางวงเงินแสดงราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบความมแข็งแกร่งของโครงสร้างแบตเตอรี่ ดาวน์โหลด