รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2263 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการป้องกันอุณหภูมิเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
2264 เอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการป้องกันอุณหภูมิเกิน ดาวน์โหลด
2265 ตารางวงเงินแสดงราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ ชุดทดสอบการป้องกันอุณหภูมิเกิน ดาวน์โหลด
2266 ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการป้องกันอุณหภูมิเกิน ดาวน์โหลด