รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2268 ร่างประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชุดเครื่องทดสอบการลัดวงจร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
2269 เอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการลัดวงจร ดาวน์โหลด
2270 ตารางแสดงวงเงินแสดงราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการลัดวงจร ดาวน์โหลด
2271 ข้อกำหนดและขอบเขต (TOR) ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการลัดวงจร ดาวน์โหลด