รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
267 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดกราไฟต์ เฟอร์เนส สำหรับติดตั้งร่วมกับเครื่องอะตอมมิก แอบซอร์ชัน สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ดาวน์โหลด
268 เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดกราไฟต์ เฟอร์เนส สำหรับติดตั้งร่วมกับเครื่องอะตอมมิก แอบซอร์ชัน สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ดาวน์โหลด
269 รายละเอียดครุภัณฑ์ (TOR) ดาวน์โหลด
270 ตารางราคากลาง ดาวน์โหลด