รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2323 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้างชุดแบตเตอรี่ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
2324 เอกสารประกวดราคา ชุดเครื่องทดสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้างชุดแบตเตอรี่ ดาวน์โหลด
2325 ขอบเขตของงาน (TOR) ชุดเครื่องทดสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้างชุดแบตเตอรี่ ดาวน์โหลด
2326 ตารางวงเงินแสดงราคากลาง ชุดเครื่องทดสอบความแข็งแกร่งของโครงสร้างชุดแบตเตอรี่ ดาวน์โหลด