รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2360 ตารางราคากลางร่างประกาศประกวดราคาฯ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านฯก๊าซออกซิเจนของฟิล์มบรรจุภัณฑ์พลาสติกฯ ดาวน์โหลด