รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2365 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการลัดวงจร ดาวน์โหลด
2366 เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการลัดวงจร ดาวน์โหลด
2367 ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ชุดเครื่องทดสอบการลัดวงจร ดาวน์โหลด
2368 ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) ชุดเครื่องทดสอบการลัดวงจร ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565