รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2391 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างซ่อมแซมเสาอากาศทีวีดิจิตอลอาคาร สมอ. โครงการซื้อ HDD สำหรับคอมพิวเตอร์ประจำโต๊ะทำงานนางสาวเสาวณีย์ แสงศิลา (กกค.) และโครงการซื้อกุญแจ และมือจับลิ้นชักสำหรับโต๊ะทำงาน (รายการละ 24 ชุด) ดาวน์โหลด