รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2401 ประกาศประกวดราคาฯ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนของฟิล์มฯ ดาวน์โหลด
2402 เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน ฯ ดาวน์โหลด
2403 TOR ครุภัณฑ์ฯ ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน ฯ ดาวน์โหลด