รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร (กก.) ดาวน์โหลด
2437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๑๘ อัน (กบก.สล.) ดาวน์โหลด