รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
309 ประกาศ ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางชื่อโครงการ จ้างซ่อมฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าบริเวณโถงและทางเดิน ชั้น 2 อาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวมพื้นที่ 437 ตร.ม. ดาวน์โหลด