รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2480 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑๖ ถัง (กอ.) ดาวน์โหลด
2481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๒ อัน (กส.) ดาวน์โหลด
2482 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ อัน (กอ.) ดาวน์โหลด