รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
312 ประกาศ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 9 ราย ดาวน์โหลด
313 เอกสารประกวดราคา สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 9 ราย ดาวน์โหลด
314 TOR สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 9 ราย ดาวน์โหลด
315 ราคากลาง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 9 ราย ดาวน์โหลด