รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2553 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยศาสตร์ ชุดเครื่องทดสอบการป้องกันอุณหภุมิเกิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด