Purchase of list
ID Details Files
ID Details Files
2618 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ เรื่อง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (กม.) ดาวน์โหลด
2619 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ เรื่อง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ชนิดเหนี่ยวนำสามเฟสต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (กม.) ดาวน์โหลด