รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2666 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ ดาวน์โหลด
2667 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ เรื่อง การยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางในสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (กม.) ดาวน์โหลด