Purchase of list
ID Details Files
ID Details Files
2683 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานเลขานุการ และห้องประชุมเลขาธิการ สมอ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด