รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
365 ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 8 คัน ดาวน์โหลด
366 ร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 8 คัน ดาวน์โหลด
367 TOR เช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 8 คัน ดาวน์โหลด
368 ราคากลางเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 8 คัน ดาวน์โหลด