รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2792 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ชุดเครื่องทดสอบการลัดวงจร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
2793 เอกสารประกวดราคา ชุดเครื่องทดสอบการลัดวงจร ดาวน์โหลด
2794 ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) ชุดเครื่องทดสอบการลัดวงจร ดาวน์โหลด