รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
375 ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 8 คัน ดาวน์โหลด
376 ร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 8 คัน ดาวน์โหลด
377 TOR เช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 8 คัน ดาวน์โหลด
378 ราคากลางเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 8 คัน ดาวน์โหลด