รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
2853 ประกาศประกวดราคาฯ ดาวน์โหลด
2854 เอกสารประกวดราคาฯ ดาวน์โหลด
2855 ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ดาวน์โหลด
2856 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ดาวน์โหลด