รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
403 ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 8 คัน ดาวน์โหลด
404 เอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 8 คัน ดาวน์โหลด
405 TOR เช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 8 คัน ดาวน์โหลด
406 ราคากลางเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน 8 คัน ดาวน์โหลด