รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
411 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์เครื่องหมายมาตรฐาน (มอก.) ณ จุดขาย ดาวน์โหลด
412 เอกสารสอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์เครื่องหมายมาตรฐาน (มอก.) ณ จุดขาย เลขที่ 6/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลด
413 รายละเอียดการจ้าง (TOR) การจ้างโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์เครื่องหมายมาตรฐาน (มอก.) ณ จุดขาย ดาวน์โหลด
414 ตารางราคากลาง ดาวน์โหลด