รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3031 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร (กกพ. สล.) ดาวน์โหลด
3032 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องทำงานของฝ่ายเลขานุการ จำนวน ๑ รายการ (กป.) ดาวน์โหลด
3033 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ วิทยุสื่อสารคลื่นสั้น จำนวน ๕ เครื่อง (กต.๑) ดาวน์โหลด