รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3075 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบทัชสกรีนขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์แบบเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลด