รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
424 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ เครื่องหมายมาตรฐาน (มอก.) ณ จุดขาย ดาวน์โหลด