รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
425 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ : ชุดทดสอบด้านเครื่องมือแพทย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
426 เอกสารประกวดราคาเลขที่ 15/2560 ลงวันที่ 25 มกราคม 2560 ดาวน์โหลด