รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
454 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
455 เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลด
456 TOR ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
457 ตารางราคากลาง ดาวน์โหลด