รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3341 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ซองพลาสติกสำหรับใส่ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน) ดาวน์โหลด