รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3342 ประกาศร่างประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง ดาวน์โหลด
3343 ร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน ดาวน์โหลด
3344 รายละเอียดการเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน ดาวน์โหลด
3345 ตารางแสดงราคากลาง ดาวน์โหลด