รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3380 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ฯ ดาวน์โหลด
3381 ร่าง เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ฯ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ฯ ดาวน์โหลด
3382 ร่าง TOR ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าฯ ดาวน์โหลด
3383 ตารางราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ฯ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าฯ ดาวน์โหลด