รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3393 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรกมือ. ดาวน์โหลด
3394 เอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรกมือ ดาวน์โหลด
3396 ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน TOR ดาวน์โหลด
3397 แบบสรุปราคาค่างานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรกมือ ดาวน์โหลด
3398 รายงานบัญชีปริมาณงานและประมาณการด่าก่อสร้าง ดาวน์โหลด
3399 ตารางแสดงราคากลางงานก่อสร้าง ดาวน์โหลด
3400 แบบก่อสร้าง จ้างก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรกมือ ดาวน์โหลด
3401 Specfication ระบบระบายน้ำ ดาวน์โหลด
3402 Specfication งานระบบท่อสนามผิวเปียก ดาวน์โหลด
3403 Specification งานโครงสร้าง ดาวน์โหลด
3404 Specification งานสถาปัตยกรรม ดาวน์โหลด
3405 Specification การก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรกมือ ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565