รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3406 ประกาศประกวดราคาฯ ดาวน์โหลด
3407 เอกสารประกวดราคาฯ ดาวน์โหลด
3408 ตารางแสดงราคากลาง ดาวน์โหลด
3409 แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง ดาวน์โหลด
3410 ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน TOR ดาวน์โหลด
3411 รายงานบัญชีปริมาณงานและปริมาณการค่าก่อสร้าง ดาวน์โหลด
3412 แบบก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรก ดาวน์โหลด
3413 Specification งานระบบระบายน้ำ ดาวน์โหลด
3414 Specification งานระบท่อสนามผิวเปียก ดาวน์โหลด
3415 Specification งานโครงสร้าง ดาวน์โหลด
3416 Specication งานสถาปัตยกรรม ดาวน์โหลด
3417 Specification การก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรก ดาวน์โหลด