รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3424 ประกาศประกวดราคาฯ ดาวน์โหลด
3425 ร่างเอกสารประกวดราคาฯ ดาวน์โหลด
3426 ตารางแสดงราคากลาง ดาวน์โหลด
3427 ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน. ดาวน์โหลด
3428 แบบรายละเอียดฉบับสมบูรณ์ ดาวน์โหลด
3429 รายงานบัญชีปริมาณงานและประมาณการค่าก่อสร้าง ดาวน์โหลด
3430 งานสถาปัตยกรรม. ดาวน์โหลด
3431 งานโครงสร้าง. ดาวน์โหลด
3432 งานระบบระบายน้ำ ดาวน์โหลด
3433 แบบปริมาณงานก่อสร้าง ปร. ดาวน์โหลด
3434 ก่รก่อสร้างสนามทดสอบสนามเชิงพลวัต ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565