รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3458 ประกาศประกวดราคาจ้างฯ ดาวน์โหลด
3459 เอกสารประกวดราคาจ้างฯ ดาวน์โหลด
3460 ตารางแสดงราคากลาง ดาวน์โหลด
3461 แบบสรุปราคาก่อสร้าง ดาวน์โหลด
3462 ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน TOR ดาวน์โหลด
3463 รายงานบัญชีปริมาณงานและปริมาณค่าก่อสร้าง ดาวน์โหลด
3464 แบบก่อสร้าง ดาวน์โหลด
3465 Specification งานระบบระบายน้ำ ดาวน์โหลด
3466 Specification งานระบบท่อสนามผิวเปียก ดาวน์โหลด
3467 Specification งานโครงสร้าง ดาวน์โหลด
3468 Specification งานสถาปัตยกรรม ดาวน์โหลด
3469 Specification การก่อสร้างสนาม ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565