รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3470 ประกาศประกวดราคาจ้างฯ ดาวน์โหลด
3471 เอกสารประกวดราคาจ้างฯ ดาวน์โหลด
3472 ตารางแสดงราคากลาง ดาวน์โหลด
3473 ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน ดาวน์โหลด
3474 แบบรายละเอียด ดาวน์โหลด
3475 รายงานบัญชีปริมาณงาน ดาวน์โหลด
3476 งานสถาปัตยกรรม ดาวน์โหลด
3477 งานโครงสร้าง ดาวน์โหลด
3478 งานระบบระบายน้ำ ดาวน์โหลด
3479 แบบปริมาณงาน ดาวน์โหลด
3480 การก่อสร้างสนาม ดาวน์โหลด