รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
487 ร่าง ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน ดาวน์โหลด
488 ร่าง เอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน ดาวน์โหลด
489 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ดาวน์โหลด
490 ตารางแสดงราคากลาง ดาวน์โหลด