รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3493 ประกาศประกวดราคาจ้าง ดาวน์โหลด
3494 เอกสารประกวดราคา ดาวน์โหลด
3495 ข้อกำหนด TOR ดาวน์โหลด
3496 แบบสรุปราคา ดาวน์โหลด
3497 รายงานบัญชี ดาวน์โหลด
3498 ตารางแสดงราคากลาง ดาวน์โหลด
3499 แบบก่่อสร้าง ดาวน์โหลด
3500 ระบบระบายน้ำ ดาวน์โหลด
3501 งานระบบท่อ ดาวน์โหลด
3502 โครงสร้าง ดาวน์โหลด
3503 งานสถาปัตยกรรม ดาวน์โหลด
3504 การก่อสร้าง ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565