รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3518 ร่างประกาศฯ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ดาวน์โหลด
3519 ร่างเอกสารประกวดราคาฯ ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ดาวน์โหลด
3520 ร่าง TOR ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ดาวน์โหลด