รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
508 ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน ดาวน์โหลด
509 เอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน ดาวน์โหลด
510 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ดาวน์โหลด
511 ตารางแสดงราคากลาง ดาวน์โหลด