รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3655 ร่างประกาศประกวดราคาเช่า ดาวน์โหลด
3656 ร่างเอกสารประกวดราคาเช่า ดาวน์โหลด
3657 รายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) ดาวน์โหลด
3658 ตารางแสดงราคากลาง ดาวน์โหลด