รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3680 ประกาศยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ฯ เลขที่ 3/2563 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 ดาวน์โหลด