รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
528 ประกาศราคากลางจ้างออกแบบและตกแต่งสถานที่จัดงานพิธีมอบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. โดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลด