รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
530 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
531 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามทดสอบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
532 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลด
534 TOR ดาวน์โหลด
535 รายละเอียดงานก่อสร้าง1 ดาวน์โหลด
536 รายละเอียดงานก่อสร้าง2 ดาวน์โหลด
537 รายละเอียดงานก่อสร้าง3 ดาวน์โหลด
538 รายละเอียดงานก่อสร้าง4 ดาวน์โหลด
539 รายละเอียดงานก่อสร้าง5 ดาวน์โหลด
540 รายละเอียดงานก่อสร้าง6 ดาวน์โหลด
541 รายละเอียดงานก่อสร้าง7 ดาวน์โหลด