รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
542 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องปฏิบัติการ และระบบสาธารณูปโภค ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
543 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาคสำนักงานพร้อมห้องปฏิบัติการ และระบบสาธารณูปโภค ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
544 ตารางราคากลาง ดาวน์โหลด
545 TOR ดาวน์โหลด
546 แบบงานก่อสร้าง1 ดาวน์โหลด
547 แบบงานก่อสร้าง2 ดาวน์โหลด
548 แบบงานก่อสร้าง3 ดาวน์โหลด
549 แบบงานก่อสร้าง4 ดาวน์โหลด
550 รายละเอียดงานก่อสร้าง1 ดาวน์โหลด
551 รายละเอียดงานก่อสร้าง2 ดาวน์โหลด
552 รายละเอียดงานก่อสร้าง3 ดาวน์โหลด
553 รายละเอียดงานก่อสร้าง4 ดาวน์โหลด