รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3736 ประกาศประกวดราคาฯ การเช่ารถยนต์ราชการส่วนกลาง จำนวน ๘ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
3737 เอกสารประกวดราคาฯ ดาวน์โหลด
3738 รายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) ดาวน์โหลด
3739 ตารางแสดงราคากลาง ดาวน์โหลด