รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
3768 ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเข้าทางออกศููนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติฯ ดาวน์โหลด
3769 เอกสารประกวดราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเข้าทางออกศููนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติฯ ดาวน์โหลด
3770 TOR ดาวน์โหลด
3771 ข้อกำหนดคุณลักษณะของงานโครงสร้าง คสล. ดาวน์โหลด
3772 ข้อกำหนดคุณลักษณะของงานถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ดาวน์โหลด
3773 ข้อกำหนดคุณลักษณะของงานก่อสร้างระบบระบายน้ำ ดาวน์โหลด
3774 ข้อกำหนดคุณลักษณะของงานสถาปัตยกรรม ดาวน์โหลด
3775 ตารางแสดงราคากลาง ดาวน์โหลด
3776 แบบรูปรายการงานก่อสร้างทางเข้าทางออก ดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565